Belangrijke informatie

Deze website wordt beheerd door Care 4 Capital Vermogensbeheer. Met het bezoeken van deze website van Care 4 Capital  Vermogensbeheer gaat u akkoord met de voorwaarden zoals in dit document omschreven.

De beheerder

Care 4 Capital is een handelsnaam van 4Capital Vermogensbeheer B.V. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51793970, bij de Belastingdienst onder nummer NL850174454B01, is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en staat ingeschreven in het register onder beleggingsondernemingen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Beleggen neemt in alle gevallen risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. Een kostenoverzicht met betrekking tot de dienstverlening die door Care 4 Capital Vermogensbeheer wordt geleverd is op te vragen.

U kunt er van uit gaan dat de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld. Echter, Care 4 Capital Vermogensbeheer kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de inhoud van de informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik maken van de aangeboden informatie op eigen risico. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van Care 4 Capital Vermogensbeheer.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Care 4 Capital Vermogensbeheer of één van de met haar verbonden ondernemingen bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals onder andere auteursrechten, merkrechten, octrooien, met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals onder andere teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Care 4 Capital Vermogensbeheer niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden en/of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht de aanwijzingen van Care 4 Capital Vermogensbeheer omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Privacy & Veiligheid 

Alle informatie of gegevens die  wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens de wet.

Care 4 Capital Vermogensbeheer heeft de verwerking van de persoonsgegevens op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en is tevens de verantwoordelijke in de zin van deze wet.

Als bezoeker of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat Care 4 Capital Vermogensbeheer  en de met haar verbonden ondernemingen de door u verstrekte gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van vermogensbeheer, financieel gerelateerde diensten, marketingactiviteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

Binnen Care 4 Capital Vermogensbeheer  en de met haar verbonden ondernemingen wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Uw persoonsgegevens zijn naast Care 4 Capital Vermogensbeheer  en de met haar verbonden ondernemingen beschikbaar voor speciaal geselecteerde bedrijven om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over producten en diensten, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Tevens zullen deze persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, indien Care 4 Capital Vermogensbeheer hiertoe verplicht is bij of krachtens de wet.

U kunt te allen tijde Care 4 Capital Vermogensbeheer  en de met haar verbonden ondernemingen schriftelijk en kosteloos verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om aanpassing daarvan te vragen middels een schriftelijk verzoek aan Care 4 Capital Vermogensbeheer, indien deze onjuist of niet relevant zijn.

Webbeveiliging

Ten einde zeker te zijn van volledige bescherming bij gebruik van internet adviseren wij u, gebruik te maken van de nieuwste versies van internet browsers. Het installeren van recente updates van anti virus programma’s en/of fire walls is aan te bevelen.

Bij inloggen via onze site: Controleer eerst of het webadres begint met ‘https’. De ‘s’ staat voor secure. U zoekt vervolgens naar het slotje (beveiliginsteken) in uw browser. Bij dubbelklik hierop ziet u hier dat het certificaat is verleend aan uw bank. Als beide correct zijn heeft u te maken met een beveiligde verbinding.

Op het moment dat u daadwerkelijk bent ingelogd, komt u in de beveiligde omgeving van de betreffende depotbank. 

Wij en/of onze depotbanken zullen u nooit benaderen omtrent u bank en/of inloggegevens. Mocht u een dergelijke (phishing)mail ontvangen dan verzoeken u daarop niet te reageren en dit onmiddellijk aan ons door te geven.

Wijzigingen

De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, kan op ieder moment en zonder aankondiging wijzigen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze website, inclusief disclaimers, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, welke in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Klachtenprocedure

Care 4 Capital Vermogensbeheer  heeft als intentie de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te behartigen.  Het is echter mogelijk dat de cliënt in een enkel geval ontevreden is en van mening is dat Care 4 Capital Vermogensbeheer  in strijd met gemaakte afspraken e/o geldende voorwaarden heeft gehandeld. Wij verzoeken u in dat geval de klacht aan ons kenbaar te maken. Dit kan per mail, telefoon of per brief bij uw contactpersoon bij Care 4 Capital Vermogensbeheer. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen ter attentie van de Directie van Care 4 Capital Vermogensbeheer .

Wanneer in het daaropvolgend overleg geen overeenstemming is bereikt, en dat dient schriftelijk te zijn bevestigd, kan de klacht worden voorgelegd aan KiFiD. Dit is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening waar Care 4 Capital Vermogensbeheer  bij is aangesloten.  Het KiFiD is bedoeld voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners.   

Consumentenbrief

Teneinde u als belegger een goede keuze te kunnen laten maken is door de belangenorganisaties VBA, VV&A, VEOV, DUFAS en VNO een vragenlijst opgesteld. Met beantwoording van deze vragen krijgt u een beter beeld voor de selectie van uw vermogensbeheerder of -adviseur. U vindt de vragenlijst door op deze link te klikken.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.